Free cookie consent management tool by TermsFeed

TERMA DHE KUSHTE TË PËRGJITHSHME

Transporti i udhëtarëve, bagazheve të tyre dhe automjeteve të shoqëruara i nënshtrohet Traktateve dhe Konventave Ndërkombëtare, Kodit Detar Privat grek dhe kushteve të përgjithshme të transportit të Ventouris Ferries (në vazhdim "Anije-Anijet") këto kushte (të referuara bashkërisht si "Termat dhe Kushtet e Përgjithshme") janë krijuar nga menaxherët e Anijeve që veprojnë në emër të pronarëve të Anijeve (në tekstin e mëtejmë Menaxherët dhe Pronarët e Anijeve të referuar bashkërisht si "Kompania"). Këto terma dhe kushte të përgjithshme mbulojnë përjashtimet dhe kufizimet në përgjegjësinë e transportuesit në rast vdekjeje, sëmundjeje, dëmtimi ose humbje të automjeteve ose bagazheve apo vonesave ose devijimeve. Kopjet e Termave dhe Kushteve të Përgjithshme të transportit të kompanisë janë në dispozicion sipas kërkesës.

ORARI – TARIFAT
Çmimet dhe oraret e paraqitura në këtë katalog janë ato në fuqi në kohën e printimit. Në rast të ndonjë ndryshimi pas datës së printimit, Kompania rezervon të drejtën për të kryer ndryshimet përkatëse ose të përmbahet nga përmbushja e detyrimeve të saj kontraktuale pa paralajmërim. Sidoqoftë, Kompania nuk merr asnjë përgjegjësi në rast të dëmit që rrjedh nga kjo ndodhi. Në rast rritje të çmimeve të karburantit, luhatjeve të monedhës ose rrethana të tjera të paparashikueshme, Kompania gezon të drejtën të ndryshojë çmimet e saj pa paralajmërim. Në rastet ku është e pamundur që Kompania të veprojë në përputhje me detyrimet e saj kontraktuale, klienti do të ketë të drejtë në një rimbursim të plotë të shumave të paguara. Kompania nuk mund të jetë përgjegjëse për vonesat e shkaktuara nga palët e treta, nga një autoritet portual ose nga kushtet ekstreme ose të veçanta të motit. Oraret mund të ndryshohen pa ndonjë njoftim.

KUSHTET E REZERVIMIT
Në përputhje me rregulloret ndërkombëtare SOLAS, sipas ligjit të Bashkimit Europian (Direktiva e Këshilit 98/41 CE I 18 qershor 1988) udhëtarëve u kërkohet të japin të dhënat e mëposhtme: Emri dhe Mbiemri, Gjinia, Nënshtetësia, Data e lindjes, Numri i telefonit për kontaktin përkatës, Lloji dhe targa e automjetit (sipas rastit). Pasagjerët nga vendet jo-evropiane (jashtë zonës Shengen) gjithashtu duhet të japin të dhënat e mëposhtme: numrin e pasaportës dhe datën e skadimit, datën e skadimit të vizës (nëse kërkohet).

VLEFSHMËRIA E BILETAVE
Biletat janë të vlefshme për një vit nga data e lëshimit, përveç biletave me vlefshmëri të kufizuar. Biletat nuk janë të transferueshme përveçse nëse parashikohet ndryshe me ligj. Personi i autorizuar për të udhëtuar është personi i treguar në biletë (kontrata e kalimit). Kompania rezervon të drejtën të kërkojë nga pasagjerët një dokument të vlefshëm identiteti para udhëtimit dhe nuk mban përgjegjësi nëse një pasagjer tjetër i ndryshëm nga personi në biletë - i cili ka prezantuar nje dokument identiteti kompanisë korrespondues me pasagjerin e treguar në biletë ka udhëtuar tashmë dhe / ose është rimbursuar.

KURSET E KËMBIMIT
Çmimet e biletave të blera në vende të tjera ose në bord mund të ndryshojnë në varësi të luhatjeve në kurset e këmbimit.

ANULLIMET – RIMBURSIMET
Anullimet mund të bëhen në agjencinë e udhëtimit ku është bërë rezervimi dhe pagesa. Në varësi të kohës së anullimit, janë parashikuar rimbursimet e mëposhtme (përveç në rastin e ofertave speciale):

  • rimbursim 100% nëse anullimi ndodh deri në 91 ditë para nisjes.
  • rimbursim 80% nëse anullimi ndodh 90 deri në 8 ditë para nisjes.
  • 50% e rimbursimit nëse anullimi ndodh ndërmjet 7 ditëve dhe 24 orëve para nisjes.
  • Kompanisë nuk i kërkohet të rimbursojë ndonjë shumë në rast të anullimit të bërë më pak se 24 orë para nisjes ose nëse pasagjeri nuk paraqitet në bord.

Biletat mund të lihen të hapura ose të modifikohen në nje tjeter date nisjeje. Në rast të anullimit, data kur biletat janë bërë të hapura ose ndonjë datë tjetër fikse konsiderohet si data e anullimit dhe penalitetet llogariten në bazë të nisjes së fiksuar fillimisht. Ju keni të drejtë për një rimbursim 100% për anullimet e biletave të kthimit të hapur vetëm në rastin e biletave të lëshuara fillimisht si të hapura dhe jo të konvertuara më pas në të hapura.

Në rast të anullimit të pjesshëm të një vajtje-ardhje për të cilën një nga rrugët është kryer pasagjeri do të rimbursohet sipas kushteve të mësipërme (data e anullimit do të mbizotërojë) për pjesën e mbetur të udhëtimit.

Anullimet dhe rimbursimet kryhen ekskluzivisht në agjencinë e udhëtimit ku janë lëshuar biletat. Kompania ka të drejtë të mbajë vlerën totale të biletës nëse pasagjeri ndërpret udhëtimin e tij në një port të ndërmjetëm, përveç nëse një ndërprerje e tillë është për shkak të sëmundjes, aksidentit ose një force madhore.

BILETË KTHIMI ME DATË TË HAPUR
Biletat e kthimit me datë të hapur janë të vlefshme për një vit nga data e konfirmimit. Pasagjerët që zotërojnë një biletë kthimi me datë të hapur duhet, shumë më parë, të rezervojnë udhëtimin e tyre të kthimit përmes agjencisë së udhëtimit, agjentit portual ose zyrave të Kompanisë ku është bërë rezervimi dhe pagesa përkatëse. Çmimet e kthimit përllogariten gjithmonë bazuar në çmimet e sezonit të ulët. Në rast se një pasagjer udhëton gjatë sezonit të mesëm ose të lartë apo gjatë një periudhe në të cilën një çmim i ri është i vlefshëm, ai do të duhet të paguajë diferencën midis çmimit të ri dhe çmimit të paguar tashmë. Kompania nuk mund të garantojë gjithmonë që udhëtarët që mbajnë një biletë kthimi me datë të hapur do të kthehen në datën e dëshiruar ose me llojin e preferuar të akomodimit. Kompania gëzon të drejtën të ofrojë data dhe akomodime alternative.

BILETAT E HUMBURA
Në rast të humbjes së biletës, pasagjeri duhet të njoftojë menjëherë Agjencinë e Udhëtimit ose Kompaninë. Bileta e printuar mund të terhiqet nga pasagjeri vetëm pranë Agjentit Portual në portin e nisjes dhe me paraqitjen e një dokumenti të vlefshëm identiteti.

ZBRITJET
Kompania mund të kërkojë një dokument të vlefshëm në momentin e kërkesës për çmime me ulje, për shembull për a) foshnje, b) fëmijë, c) studentë. Uljet duhet të kërkohen në kohën e rezervimit. Në fund të udhëtimit, nuk mund të kërkohet asnjë rimbursim.

GRUPET
Çmimet e grupeve mund të kërkohen pranë Kompanisë dhe agjencive. Një grup përbëhet minimumi nga 20 pasagjerë.

MINORENË TË PASHOQËRUAR
Kompania nuk pranon rezervime për fëmijë nën 15 vjeç të cilët nuk shoqërohen nga të rriturit. Rezervimet për të mitur midis moshës 15 dhe 18 vjeç mund të pranohen me autorizim të shkruar me shkrim nga prindi ose kujdestari ligjor për udhëtime të pashoqëruara.

PASAGJERË ME NEVOJA TË VEÇANTA
Anijet tona kanë kabina të projektuara posaçërisht për të lehtësuar aksesin e udhëtarëve me nevoja të veçanta. Duke pasur parasysh numrin e kufizuar të këtij lloji të kabinës, këshillohet që të rezervoni paraprakisht.

KAFSHËT SHTËPIAKE
Anijet tona disponojnë hapësira të veçanta për transportin e kafshëve shtëpiake. Eshte e nevojshme të rezervoni paraprakisht duke pasur parasysh numrin e kufizuar të hapsirave. Kompania nuk pranon kafshë të pashoqëruara. Pronarët ose kujdestarët e këtyre kafshëve duhet të kenë librezën shëndetësor përkatëse dhe duhet të respektojnë të gjitha procedurat në hyrje. Kafshët nuk lejohen në zonat e brendshme të anijeve (bare, restorante dhe hapësira të tjera publike) ose në automjete. Për shëtitje në ambientet e jashtme, kafshët duhet të drejtohen me zinxhir dhe të shoqërohen nga pronari ose mbajtësi. Pronari ose kujdestari i kafshës është plotësisht përgjegjës për kujdesin, sigurinë dhe higjenën e kafshës në pajtueshmërinë me të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse. Për më tepër, pronari i kafshëve është i vetmi përgjegjës për çdo dëmtim të shkaktuar nga kafshët tek palët e treta. Kafshët që shoqërojnë dhe mbrojnë njerëzit me nevoja të veçanta përjashtohen nga kufizimet e sipërpërmendura, ato mund të shoqërojnë pronarët e tyre brenda anijeve. Këto të fundit duhet të ketë certifikatën përkatëse për këto kafshë.

USHQIMI DHE PIJET
Ushqimi dhe pijet nuk përfshihen në çmimin e biletës.

SENDET ME VLERË
Pasagjerët mund t'i dorëzojnë sendet e tyre me vlere ne zyrën e Komisarit për sa kohë që vlera totale nuk i kalon 500 Euro. Kompania nuk mban asnjë përgjegjësi në rast të humbjes së parave ose sendeve me vlerë të lëna pa mbikëqyrje në ambiente të përbashkëta ose në kabinë. Ju lutemi raportoni incidentin në Recepsionin në bord gjatë udhëtimit ose kontaktoni Kompaninë. Nuk është e mundur marrja e sendeve me vlerë në autoveturë përgjatë udhëtimit, pasi që nga momenti i nisjes së tragetit është e ndaluar hyrja në zonën e garazhdit.

PROCEDURA E IMBARKIMIT / FORMALITETET E HYRJES
Në përputhje me rregullat e sigurisë të kodit ISPS (Transporti Ndërkombëtar dhe Siguria e Lehtësisë Portuale), udhëtarët janë të lutur të prezantohen në imbarkim të paktën 2 orë para orës së planifikuar të nisjes. Të gjithë udhëtarëve u kërkohet t’u tregojnë persononelit të autorizuar të anijes kartën e tyre të imbarkimit ose dokumentin e identitetit. Kompania rezervon të drejtën për të mohuar imbarkimin për ata që, sipas njohurive të Kompanisë, duket se janë pa dokumenta të vlefshme udhëtimi ose që nuk janë në gjendje të dokumentojnë identitetin e tyre pa dyshim. Nëse Zyra e Migracionit vendos një gjobë ndaj Kompanisë, shuma do t'i ngarkohet pasagjerit i cili nuk ka siguruar dokumentat ligjore të kërkuara. Kompania nuk mund të mbajë përgjegjësi në rast se autoritetet ndalojnë një pasagjer të vazhdojë udhëtimin. Nëse Zyra e Migracionit nuk i lejon hyrjen një pasagjeri, atëherë ai do të riatdhetësohet me shpenzimet e tij. Për detaje të mëtejshme, ne këshillojmë qytetarët e të gjitha shteteve të kontaktojnë konsullatën e tyre. Bebet dhe fëmijët gjithashtu kanë nevojë për një dokument zyrtar identifikimi. Gjatë imbarkimit, të gjithë njerëzit dhe objektet e tyre mund t'i nënshtrohen kontrolleve. Personat që nuk pranojnë ta përmbushin këtë kërkesë do t'u refuzohet hyrja në bord dhe ata gjithashtu do të raportohen tek autoritetet kompetente portuale. Pasi pasagjeri të jetë në bord dhe dëshiron të zbresë para nisjes, ai duhet të marrë të gjitha bagazhet dhe / ose automjetin e tij me vete,.Ne rsatin e mjeteve te cfaredo lloji duhet pasur parasysh se mund të jetë e pamundur ta heqësh atë nga garazhdi për shkak të pranisë së automjeteve të tjera. Është rreptësisht e ndaluar të merrni në bord , arme zjarri, gëzhoja, eksplozivë, materiale të ndezshme ose ndonjë material tjetër të rrezikshëm.

VALUTA NE BORD
Monedha e përdorur në bord është euro.

TELEKOMUNIKACIONI DHE INTERNETI
Në bord ofrohen shërbimet e mëposhtme:

  • Përdorimi i telefonit celular gjatë udhëtimit. Për informacion mbi komunikimin satelitor dhe koston e tij, udhëtarëve u kërkohet të kontaktojnë me ofruesin e tyre të telefonit celular.
  • Akses wireless (WI-FI) gjatë udhëtimit.

LINJA E SHËRBIMIT TË KLIENTIT
Për pyetje, komente ose vëzhgime, udhëtarët mund të telefonojnë në numrin +0030 2130393321, 323 ose me e-mail në: booking@ventourisferries.com

INFORMACION I DOBISHEM
Çdo kabinë përbëhet nga 2, 3 ose 4 shtretër në varësi të njerëzve që e zënë atë dhe si e tillë ajo ofrohet, nuk konsiderohet nurmi i i shtretërve në kabinë ose shërbimet (shtesë) me të cilat mund të jenë të pajisura. Pasagjerët mund të lëvizin të lirë në të gjitha vendet publike të anijes (bare, restorante, sallë pritjeje, sallone, etj.). Eshtë e ndaluar të flesh në salla ose korridore. Pasagjerët duhet të respektojnë udhëzimet e personelit në bord në lidhje me sigurinë dhe vendosjen e rregullit në bord.

NDRYSHIMI I KUSHTEVE
Kompania rezervon të drejtën për të modifikuar ose edhe rinovuar në mënyrë të njëanshme Kushtet e Përgjithshme të lartpërmendura në çdo kohë, edhe pas përfundimit të procedurës së rezervimit, pa detyrimin për të informuar paraprakisht pasagjerin. Në mënyrë indikative, Kompania mund të modifikojë kushtet e anullimit - rimbursimit - biletat e hapura për shkak të ndryshimeve në kornizën ligjore ekzistuese kombëtare ose evropiane, veçanërisht sic është modifikuar për shkak të pandemisë COVID-19 dhe kufizimeve pasuese të udhëtimit.

Oferta speciale çdo ditë
Rregjistrohu tek newsletter-i jonë: